just

 • adjective

1. (only) nating, tasol

 • She’s just a child.
  Em i pikinini tasol.
 • She just wants to sleep.
  Em i laik slip tasol.
 • to have just done mi mekim nau tasol
 • I did not steal it, I just took it.
  Mi no stilim, mi kisim nating.
 • It’s just me!
  Mi tasol!
 • just skin and bone bun nating
 • That is all just so much talk.
  Em i toktok nating.
 • I did not speak, I just sat there.
  Mi no tok, mi sindaun nating.

2. stret

 • just in time stret long taim

3. just coming! mi kam!

4. just like this olsem dispela tasol

 • adjective (fair) stret, stretpela
 • a just man man i stret pinis