eat

verb

1. kaikai

 • The pig ate our sweet potatoes.
  Pik i kaikai kaukau bilong yumi.
 • They usually eat rice.
  Ol i save kaikai rais.
 • We have eaten.
  Mipela kaikai pinis.
 • The dogs ate all the food.
  Ol dok i kaikai olgeta kaikai.
 • a person who eats a lot man bilong kaikai
 • eat up pinisim, mekim save long kaikai
 • The dog ate up all its food.
  Dok i pinisim olgeta kaikai bilong en.
 • Eat up, everybody.
  Mekim save long kaikai, yupela olgeta.

2. dringim (liquid foods)

 • eat soup dringim sup